Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Gebr. de JongHoutbewerking. Gebr. de JongHoutbewerking is ingeschreven onder nummer 30170322 bij de Kamer van Koophandel te Almere.

Artikel 1. Definities

1. Gebr. de JongHoutbewerking is een houtbewerkingsbedrijf welke o.a. kozijnrubbers aanbiedt. Deze producten kunnen online via haar webshop gekocht worden.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van de Gebr. de JongHoutbewerking, zijn in overeenstemming met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van Gebr. de JongHoutbewerking, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gebr. de JongHoutbewerking worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gebr. de JongHoutbewerking ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Gebr. de JongHoutbewerking. Gebr. de JongHoutbewerking is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

3.2 Indien u op gronden van de algemene voorwaarden van Gebr. de JongHoutbewerking restitutie ontvangt, kunt u de restitutie binnen 10 werkdagen verwachten. Gebr. de JongHoutbewerking is niet aansprakelijk indien deze termijn wordt overschreden door overmacht cq. door fouten en/of gebreken bij derden (bv. banken en creditcard maatschappijen).

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Handling- en verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Gebr. de JongHoutbewerking kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief handling- en verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf met de klant. Betaling is mogelijk door:

a) Vooruitbetaling op de rekening zoals deze is aangegeven op uw online factuur.

b) Direct en online door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor bepaalde betaalmethodes kunnen eventueel extra kosten worden berekend, indien dit van toepassing is zal dit gemeld worden tijdens het bestelproces.

c) Direct en online door middel van IDEAL. U kunt dan rechtstreeks het geld naar Gebr. de JongHoutbewerking overmaken. Voor bepaalde betaalmethodes kunnen eventueel extra kosten worden berekend, indien dit van toepassing is zal dit gemeld worden tijdens het bestelproces.

5.2 De klant geeft Gebr. de JongHoutbewerking toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Gebr. de JongHoutbewerking.

Artikel 6. Levering

6.1 Gebr. de JongHoutbewerking streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling of een akkoord van Paypal of IDEAL af te leveren. Hiertoe is Gebr. de JongHoutbewerking echter niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Gebr. de JongHoutbewerking kan worden toegerekend. Deze leveringstermijn is niet van toepassing als anders is aangegeven in de productbeschrijving.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Gebr. de JongHoutbewerking zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Gebr. de JongHoutbewerking verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retour zenden van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze retour worden gezonden met uitzondering van maatwerk rubbers.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retourneren gelden enkele voorwaarden:

8.1 Artikelen, die u via de webshop heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen retour worden gezonden (met uitzondering van maatwerk). Retour zenden is mogelijk binnen 14 werkdagen na aflevering van de bestelling, mits er aan de volgende punten wordt voldaan;

* Portokosten en verzendrisico van een retourzending komen in den beginne voor rekening van de koper.

* Een onvoldoende gefrankeerde retourzending wordt niet geaccepteerd.

* Het retour gezonden artikel dient ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking door ons te worden ontvangen.

* In geval van retourzending van de gehele bestelling wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen terugbetaald.

8.2 Gebr. de JongHoutbewerking accepteert uitsluitend artikelen die op hierboven beschreven wijze retour gezonden zijn.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Gebr. de JongHoutbewerking, dan wel tussen Gebr. de JongHoutbewerking en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en , is Gebr. de JongHoutbewerking niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gebr. de JongHoutbewerking.

Artikel 10. Garanties en aansprakelijkheid

10.1 Gebr. de JongHoutbewerking staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

10.2 De garantietermijn van bestelde artikelen van Gebr. de JongHoutbewerkingbedraagt één maand. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. beschadiging 3. diefstal 4. nalatigheid 5.slijtage.

10.3 Onder garantie wordt verstaan dat Gebr. de JongHoutbewerking zich verplicht houdt 1.. in staat voor vervanging van het product door een gelijkwaardig product en in het geval hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat, 2. restitutie van de aankoopsom.

10.4 Gebr. de JongHoutbewerking is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Gebr. de JongHoutbewerking geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Gebr. de JongHoutbewerking(In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Gebr. de JongHoutbewerking.

Artikel 11. Overmacht

Gebr. de JongHoutbewerking heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Gebr. de JongHoutbewerking gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

· zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

· zullen Gebr. de JongHoutbewerking en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.3 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze klantenservice.